Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

PHIẾU THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐẦU KHÓA

    
 UBND TỈNH...........................                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG ...................................                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    

                            PHIẾU THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐẦU KHÓA
 


         Khoá: .............................. Ngành học:...............................

1. Họ và tên:.............................................................................................................................................
2. Mã số sinh viên:.................................................................................................................................
3. Ngày sinh:............/............../..................... ;
4. Nơi sinh (huyện,tỉnh):.......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
5. Dân tộc:................................................................................................................................................
6. n giáo: .............................................................................................................................................
7. Ngày vào Đoàn TNCS HCM:............................................................................................................ ;
8. Ngày vào Đảng CSVN:....................................................................................................................... ;
9. Họ tên cha: ..................................................................  ; Năm sinh:..................................................
Nghề nghiệp hiện nay:...............................................................................................................
10. Họ tên mẹ:................................................................. ;m sinh:...................................................
Nghề nghiệp hiện nay:...............................................................................................................
11. Điạ chỉ liên lạc với gia đình (Số nhà, ấp/tên pường,xã/phường, . . . ): .....................................
...................................................................................................................................................................
12. Hộ khẩu thường trú của gia đình (Số nhà, ấp/tên đường,xã/phường, . . . ): .............................
...................................................................................................................................................................
13. Địa chỉ SV tạm trú khi đi học (Số nhà, tên đường, phường. . . khi thay đổi chỗ ở phải báo địa chỉ cho Phòng Công tác sinh viên):...................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
14. Điện thoại liên hệ: *gia đình:.....................................  ; *sinh viên:............................................
15. Sinh viên thuộc các diện sau đánh chéo vào ô ¨ (Sinh viên phải đến P. Công tác sinh viên hoàn tất các thủ tục cần thiết để được hưởng ưu tiên):
¨ MN- Miền núi, vùng khó khăn;               
¨ VS- Vùng sâu;
¨ DT- Người dân tộc thiểu số (Khơ-me, Chăm, Tày…);
¨ MC-Mồ côi cha mẹ ;
¨ TT- Tàn tật>40%;
¨ TB-Tàn tật>21% ;
¨ HN- Hộ nghèo;
¨ HD- Hộ đói;
¨ LS- Con liệt sĩ ;
- Con thương binh:     ¨ T1- 1/4;       ¨ T2- 2/4 ;      ¨ T3- 3/4 ;      ¨ T4- 4/4 .
- Con bệnh binh:         ¨ B2-14(81%);           ¨ B3- 13(61%);          ¨ B4- 12(50%).                     
                                                                                   
                                                                                 ..............., ngày..... tháng.....năm.........
                                                                                         (Sinh viên ký tên, ghi rõ họ tên)


            BẢNG HƯỚNG DẪN GHI MÃ SỐ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

            Dân tộc                                                                                  Tôn giáo
Mã số
Tên dân tộc

Mã số
Tôn giáo
01
Kinh


Không
02
Tày

01
Phật Giáo
03
Thái

02
Thiên Chúa
04
Hoa

03
Tin Lành
05
Khơme

04
Cao Đài
06
Mnông

05
Hòa Hảo
07
Nùng

06
Tôn giáo khác
08
H'mông09
Dao10
Ngái11
Sán Chay12
Chăm13
Sán Dìu14
Vân kiều15
Tho16
Giáy17
Cơ Tu18
Khơ  Mú19
Tà Ôi20
Khang21
Lào22
La Chí23
Phú Lá24
Lô Lô25
Pà Thẻn26
Cờ Lao27
Bố Y28
Si La29
Pu Péo30
DT Khác
                                                                          


PHIẾU THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐẦU KHÓA Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn