Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ĐƠN XIN MƯỢN VỐN HỖ TRỢ SINH VIÊN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN MƯỢN VỐN HỖ TRỢ SINH VIÊN

Kính gửi: Ban Giám Hiệu,
                                                   Phòng Công tác Học sinh sinh viên,
                                                   Phòng Kế hoạch – Tài vụ,
                                                   Giáo viên chủ nhiệm lớp

Em tên:................................................................................................................
Lớp: ...................................................................................................................
MSSV: ...............................................................................................................
Địa chỉ liên lạc (ghi rõ số nhà, đường (ấp), phường (xã), quận (huyện), tỉnh):
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Điện thoại liên lạc: Di động.............................. Bàn (nhà):..................................
Hiện là HSSV lớp:........................................... năm thứ:...................................
khoa:...................................................................... thuộc hệ đào tạo (chính quy/không chính quy) ............................................. của trường.
Nay em kính đơn này đến Ban Giám Hiệu, ........ Phòng Công tác Học sinh sinh viên, Phòng Kế hoạch – Tài vụ, Giáo viên chủ nhiệm lớp xem xét cho em được mượn vốn từ Quỹ hỗ trợ sinh viên của trường, số tiền là:.................................. ................ đồng (Viết bằng chữ:        đồng).
Lý do:..................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Rất mong sự xem xét chấp thuận của nhà trường. Em chân thành cảm ơn và cam kết hoàn trả đủ tiền trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

                                                           ..................., ngày .....tháng .....năm 20....
                                                                                  NGƯỜI VIẾT ĐƠN
                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)


XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
             VỀ HOÀN CẢNH CỦA SINH VIÊNCAM KẾT CỦA PHỤ HUYNH SINH VIÊNXÁC NHẬN CỦA GVCN
(Ghi rõ thái độ, tinh thần học tập,
     đạo đức .... của SV)


Ý KIẾN CỦA PHÒNG CÔNG TÁC HSSV
Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG
ĐƠN XIN MƯỢN VỐN HỖ TRỢ SINH VIÊN Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn