Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

GIẤY XÁC NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN THƯỜNG TRÚ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN THƯỜNG TRÚ

Công an Phường (Xã, Thị trấn):............................................................................................................
Huyện (Thị xã):.............................................................. Tỉnh:...............................................................
Chứng nhận: Anh (chị)..........................................................................................................................
Là học sinh, sinh viên lớp:............................................. Khoa:.............................................................
Đã đăng ký thường trú tại nhà Ông (Bà):..............................................................................................
Số nhà.................... Đường........................................ Phường ( Xã, Thị trấn).......................................
   ............................................................................................................................................................
Từ ngày.............................................. đến ngày....................................................................................
Chúng tôi nhận xét về học sinh, sinh viên:............................................................................................
đang thường trú tại địa phương như sau:..............................................................................................
1. Ý thức chấp hành luật pháp Nhà nước, quy định của địa phương:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. Những thành tích đóng góp cho địa phương:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3. Những khuyết điểm, vi phạm:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
                                            ..........., ngày......tháng......năm..........                                                                           
Trưởng Công an Phường
 
    (Xã, Thị trấn)                                                                                                                    (Ký tên và đóng dấu)


GIẤY XÁC NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN THƯỜNG TRÚ Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn