Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN
CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Họ và tên sinh viên: ..................................................................................................................
Lớp:......................................................................... Khóa.... Khoa:........................ trực thuộc Trường   
Trong thời gian từ ngày........ tháng........ năm….. .. đến ngày........ tháng........ năm................
Tại :...................................................................................................................................................
Địa chỉ :............................................................................................................................................
Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau :
1.      Về ý thức tổ chức kỷ luật:
.......................................................................................................................................................... .
...........................................................................................................................................................
2.      Về tinh thần thái độ học tập:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3.      Về quan hệ, lối sống:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4.      Các nhận xét khác:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Đánh giá chung sau khi thực tập:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
                                                                                            Ngày......... tháng........ năm………….
          Cán bộ hướng dẫn                                                 Xác nhận của đơn vị thực tập
   (Ký và ghi rõ họ và tên)                                                       (Ký và ghi rõ họ và tên)PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn