Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Đợt xét tuyển: .............
Họ và tên thí sinh: ............................................................................
Số báo danh: .....................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................
Đăng ký xét tuyển vào: Trường ..................... Mã trường......................
Đề nghị trường điều chỉnh chế độ ưu tiên: 
                     Khu vực tuyển sinh:                  Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:
CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ
(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)
1. Nhóm ngành/Ngành:......................... Mã ngành.................... ……
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:.............................................
2. Nhóm ngành/Ngành: .............................. Mã ngành.............. ……
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:.............................................
3. Nhóm ngành/Ngành: ...........................  Mã ngành................ ……
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:.............................................
4. Nhóm ngành/Ngành: ...........................  Mã ngành.......................
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:.............................................
                                                   ..........., ngày.....tháng.......năm........
       NGƯỜI ĐĂNG KÝ
           (ký, ghi rõ họ tên)


Lưu ý:
1. Thí sinh không nhất thiết phải đăng ký đủ cả 4 nguyện vọng. Những nguyện vọng không đăng ký phải gạch chéo để khẳng định;
2. Đợt xét tuyển phải ghi rõ: xét tuyển nguyện vọng I hoặc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt I (hoặc II, III, IV);
3. Mục "Đề nghị trường điều chỉnh chế độ ưu tiên":

Nếu thí sinh cần điều chỉnh chế độ ưu tiên (so với thông tin trong Phiếu ĐKDT), cần đánh dầu X vào ô tương ứng và trong mục "khu vực ưu tiên" điền một trong các mã  KV1, KV2-NT, KV2 hoặc  KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của mình; trong mục "đối tượng ưu tiên"  điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của mình (nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì không điền).
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn