Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

GIẤY GIỚI THIỆU


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 Trường...................................................

          Số:…/GGT- ĐHVTT- …..
            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                
...................., ngày…...tháng…....năm…........


GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:..........................................................................

Nhằm giúp cho sinh viên trường....................... có kiến thức thực tế, nâng cao trình độ chuyên môn và làm đề tài tốt nghiệp khóa học. Nay Khoa................................., Trường ............................. giới thiệu:
Sinh viên:............................. .MSSV:.................. Lớp:....................... Khóa:........................................
Được giới thiệu đến:...............................................................................................................................
Địa chỉ:.....................................................................................................................................................
Về việc:....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Kính mong................................................ giúp đỡ cho sinh viên........................................ hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày

..…./…..…/………
 
 


TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA                                                      

       Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP                                       
                                                                                                    
…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
 
              
   (Ký tên và đóng dấu)
 
                        
GIẤY GIỚI THIỆU Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn