Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI MỘT SỐ HỌC PHẦN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI
MỘT SỐ HỌC PHẦN

Kính gửi:    -    Ban Giám hiệu Trường Đại học.................................
-         Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

Họ và tên sinh viên: .............................................. Mã số sinh viên: ....................................................
Ngày sinh:.............................................................. Nơi sinh:................................................................
Lớp: ...................................................................... Khoa:.....................................................................
Tôi viết đơn này xin được tạm nghỉ học một số học phần được tổ chức trong học kỳ............. ,năm học       -          , cụ thể như sau:
1/ Tên học phần: ....................................................  Số đơn vị học trình/Tín chỉ:..................................
2/ Tên học phần: ....................................................  Số đơn vị học trình/Tín chỉ:..................................
3/ Tên học phần: ....................................................  Số đơn vị học trình/Tín chỉ:..................................
4/ Tên học phần: ....................................................  Số đơn vị học trình/Tín chỉ: .................................
5/ Tên học phần:..................................................... Số đơn vị học trình/Tín chỉ: ................................. .
6/ Tên học phần:..................................................... . Số đơn vị học trình/Tín chỉ: ................................
Lý do xin tạm nghỉ học:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Sau thời gian được phép tạm dừng học, tôi cam kết nhập học đúng thời gian quy định đồng thời tiến hành đăng ký và nộp học phí học lại các học phần chưa hoàn thành trong thời gian dừng học để đảm bảo kế hoạch và chương trình học tập toàn khóa theo quy định chung của nhà trường. Hết thời gian được phép tạm dừng học tập, nếu không nhập học đúng thời gian qui định, tôi xin chịu mọi trách nhiệm, chấp nhận các hình thức xử lý của nhà trường và không nhận lại học phí cùng các khoản tiền đã đóng với bất kỳ lý do gì.
Tôi và gia đình cam kết thực hiện đúng các qui định của trường.
            .................., ngày ….. tháng .....năm 20............
Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH
(Có ý kiến, ký và ghi rõ họ tên)SINH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
1. XÁC NHẬN CỦA KHOA …………………………
5. XÁC NHẬN CỦA THƯ VIỆN
2. XÁC NHẬN CỦA TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
6. XÁC NHẬN CỦA P. ĐÀO TẠO VÀ CTSV

3. XÁC NHẬN CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
7. XÁC NHẬN CỦA TT TT & CNPM

4. XÁC NHẬN CỦA P. KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

8. XÁC NHẬN CỦA P. TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH


ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI MỘT SỐ HỌC PHẦN Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn