Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA LẠI BUỔI THỰC HÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA LẠI
BUỔI THỰC HÀNH

Kính gửi: Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

Họ và tên sinh viên:............................................ Ngày sinh:....................................................
Mã số sinh viên:.................................................. Ngành học:...................................................
Mã lớp (nếu có):.................................................. Điện thoại liên hệ:.....................................
Nay tôi làm đơn này để thông báo đến phòng Đào tạo và Công tác sinh viên về việc tôi đã vắng học (hoặc dự kiến vắng học) buổi thực hành học phần....................................... ,vào buổi................... (sáng, chiều hoặc tối)  ngày.................................................. , mã nhóm học là.................
Lý do vắng:..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tôi có nhu cầu tham gia lại buổi thực hành đã vắng (hoặc dự kiến sẽ vắng) nếu có lịch trình phù hợp với lịch học chính thức của tôi trong học kỳ hiện tại. Tôi cam kết tự chịu trách nhiệm về kinh phí để tham gia lại buổi thực hành đã vắng (hoặc dự kiến sẽ vắng) nêu trên và sẽ hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo thời hạn quy định của nhà trường.
Kính đề nghị phòng Đào tạo và Công tác sinh viên xem xét và chấp thuận.
Trân trọng kính chào./.
                                                                   ..................., ngày.....tháng..... năm 20.....
                                                                                                Sinh viên
                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)


ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA LẠI BUỔI THỰC HÀNH Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn