Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Họ và tên sinh viên:...................................................................................................................................
Lớp:....................... Khoa:..................... Khóa...................... Trực thuộc trường.....................................
Trong thời gian từ ngày.........tháng.........năm..........đến ngày.........tháng.........năm..........
Tại:.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Địa chỉ:.......................................................................................................................................................    
...................................................................................................................................................................
Sau quá trình thực tập của sinh viên, giáo viên hướng dẫn nhận xét, đánh giá như sau:
1. Đánh giá quá trình thực tập tại đơn vị thực tập:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. Thực hiện báo cáo thực tập:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Đánh giá chung sau khi thực tập:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Kết quả sau khi thực tập:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Điểm đánh giá về thực hiện báo cáo thực tập: ....../10
Bằng chữ:................

Ngày....tháng....năm...........
Giáo viên hướng dẫn
(Ký, ghi rõ họ tên)


PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn