Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ĐƠN XIN GIẢM HỌC PHÍ HAI ANH (CHỊ) EM RUỘT HỌC CÙNG TRƯỜNG

      
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường..........................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 .........., ngày.......tháng....... năm...............


ĐƠN XIN GIẢM HỌC PHÍ HAI ANH (CHỊ)
EM RUỘT HỌC CÙNG TRƯỜNG

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường.............................................................

Chúng tôi là:
1. Họ và tên:.................................................................. Sinh ngày:.............................................
Sinh viên lớp: ........................................  MSSV:.................. Khóa:............................................
2, Họ và tên: .................................................................  Sinh ngày:.............................................
Sinh viên lớp: ........................................  MSSV: .................  Khóa: ...........................................
Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Căn cứ theo Quyết định số........................ ngày...................... .của............................................. Trường......................... về việc giảm học phí từ năm học........................... đối với học sinh, sinh viên có anh, hoặc chị, em ruột đang theo học tại ..............................
Nay anh (chị) em tôi làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu Trường.............................................. xem xét để giảm học phí cho chúng tôi.
Trân trọng kính chào.

DUYỆT
CỦA BAN GIÁM HIỆU

XÁC NHẬN
PHÒNG ĐÀO TẠO
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Hai sinh viên ký, ghi rõ họ tên)


…………………………………


…………………………………ĐƠN XIN GIẢM HỌC PHÍ HAI ANH (CHỊ) EM RUỘT HỌC CÙNG TRƯỜNG Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn