Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA LẠI BUỔI ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN LÝ THUYẾT


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA LẠI
BUỔI ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Kính gửi: Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

Họ và tên sinh viên:.................................................... Ngày sinh:............................................
Mã số sinh viên:.................................................. Ngành học:...................................................
Mã lớp (nếu có):.................................................. Điện thoại liên hệ:......................................
Nay tôi làm đơn này để thông báo đến phòng Đào tạo và Công tác sinh viên về việc tôi đã vắng (hoặc dự kiến vắng) buổi đánh giá........... (giữa kỳ hoặc cuối kỳ)học phần lý thuyết..................... ., vào lúc......... ngày..............., mã nhóm học là..
Lý do vắng:..................................................................................................................................
Tôi có nhu cầu tham gia lại buổi đánh giá học phần lý thuyết đã vắng (hoặc dự kiến vắng). Tôi cam kết tự chịu trách nhiệm về kinh phí để tham gia buổi đánh giá học phần lý thuyết đã vắng (hoặc dự kiến vắng) nêu trên và sẽ hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo thời hạn quy định của nhà trường.
Kính đề nghị phòng Đào tạo và Công tác sinh viên xem xét và chấp thuận.
Trân trọng kính chào./.
                                                                        ............., ngày.....tháng......năm.......
                                                                                         Sinh viên
                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)


ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA LẠI BUỔI ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN LÝ THUYẾT Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn