Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

GIẤY XÁC NHẬN THAM GIA BUỔI HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường...................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


GIẤY XÁC NHẬN THAM GIA BUỔI HỌC
Kính gửi: Quý giảng viên phụ trách học phần.......................
Họ và tên:.............................................................................. Ngày sinh:.................................................
Mã số sinh viên:..................................... Ngành học:................................................................................
Kính đề nghị quý giảng viên xác nhận về việc tôi có tham gia buổi học:
Học phần:...................................................................................................................................................
Thời gian:....................................................................... ngày:..................................................................
Trân trọng kính chào.


XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN
    .............,ngày.....tháng.....năm............

    Sinh viên
(Ký, ghi rõ họ tên)


GIẤY XÁC NHẬN THAM GIA BUỔI HỌC Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn