Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ĐƠN XIN HỌC LẠI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ĐƠN XIN HỌC LẠI

Kính gửi:.......................................................

Tôi tên:...................................................... Mã số sinh viên:................
Ngày sinh:................ Hiện đang học lớp (ngành):.................................
Khóa:........................ Hệ đào tạo dài hạn tập trung (chính qui) tại trường..................
Hộ khẩu thường trú:............................................................................
Trong năm học ............................... Tôi có làm đơn xin tạm nghỉ học..... học kỳ.
        Vì lý do....................................... và đã được Ban Giám Hiệu đồng ý theo Quyết định số: ............................................................ /…..ngày….tháng……năm ……   
Nay đã hết thời gian tạm nghỉ học, kính xin Ban Giám Hiệu cho phép tôi được trở lại trường tiếp tục học.
Rất mong được sự chấp nhận của Ban Giám Hiệu.

…, ngày ….. tháng …..năm.........
Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của địa phương
(về thời gian xin tạm nghỉ cư trú tại địa phương)


Ý kiến của khoa   


ĐƠN XIN HỌC LẠI Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn