Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

                                                                                                                  Số vào sổ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
Kính gửi:  - Ông Hiệu trưởng trường Đại học........................................................
Đồng kính gửi:   - Ông Hiệu trưởng trường .......................................................................
- Tôi tên: ......................................................................................  sinhngày:.........................................
- Quê quán, ghi rõ xã (phường), quận (huyện), tỉnh (thành phố): ....................................................
.....................................................................................................................................................................
- Hộ khẩu thường trú trước khi dự thi vào trường: .............................................................................
.....................................................................................................................................................................
- Hiện là sinh viên đang học lớp: ...........................  Năm thứ: ............................................................
- Khóa: .......................  Hệ: .........................................................  MASV: .............................................
- Trong kỳ thi tuyển sinh vào trường Đại học............................. , tôi đã đạt được số điểm............/...............điểm. (Tử số ghi số điểm đạt được, mẫu số ghi điểm xét tuyển cần đạt theo quy định của nhà trường).
- Trong thời gian học tập tại trường Đại học........................... :
+ Tôi đã đạt được kết quả học tập, rèn luyện qua các năm học như sau: (ghi rõ theo từng năm học, được phân loại, xếp hạng về học tập, rèn luyện, được khen thưởng hoặc bị xử lý  kỷ luật, các mức cụ thể):    
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
+ Thuộc diện (cấp học bổng, trợ cấp xã hội) ......................................................................................
.....................................................................................................................................................................
- Tôi không thuộc diện dự thi vào trường (chuyển đến) ....................................................................
.......................................................................................................................  nhưng không trúng tuyển.
Tôi có nguyện vọng xin được chuyển đến tiếp tục vào học năm thứ:..............................................
Ngành học:............................................. trường:.....................................................................................
Với lý do: ..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(Kèm theo đơn xin chuyển trường có: giấy chứng nhận kết quả học tập, rèn luyện của trường cũ, giấy chứng nhận di chuyển hộ khẩu, hoặc chuyển công tác, địa điểm sản xuất kinh doanh của gia đình, của cơ quan quản lý hoặc phường (xã) nếu đó là lý do xin chuyển trường).
Trân trọng.
                                                                                   .................., ngày ........ tháng ........ năm 20......
                                                                                                             Người làm đơn
                                                                                                            (Ký, ghi họ tên)
Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐANG HỌC
Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG TIẾP NHẬN
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

                                                                                              
ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn