Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

GIẤY XÁC NHẬN ĐANG ĐI HỌC

Mẫu số 22-CBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 GIẤY XÁC NHẬN ĐANG ĐI HỌC
Năm học:..............

Trường:.............................................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................
Xác nhận em:...................................................................................................................
Sinh ngày..........tháng..........năm................
Hiện đang là học sinh lớp:.................. năm học:............................. của nhà trường.


Giáo viên chủ nhiệm
(Ký, ghi rõ họ tên)
.............., ngày.....tháng......năm.........
Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

GIẤY XÁC NHẬN ĐANG ĐI HỌC Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn