Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG XE CÔNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG .................................                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            --------------------                                          --------------------------
                                                                 ...................., ngày......tháng......năm............

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG XE CÔNG

Kính gửi :      BAN GIÁM HIỆU
PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Họ và tên:................................................................. Chức vụ: ..........................................................  
Đơn vị công tác:..................................................................................................................................
Đề nghị được sử dụng xe ô tô:
Mục đích sử dụng xe:.........................................................................................................................
Số lượng người trong đoàn: ..............................................................................................................  
Thời gian đi công tác: Từ ngày.......................... Đến ngày ............................................................
Địa điểm đi: ........................................................................................................................................  
Địa điểm đến: .....................................................................................................................................
Đề nghị Ban giám hiệu, Phòng Quản trị - Thiết bị xem xét và giải quyết.

                                                                                                Người đề nghị
                                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ý KIẾN CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
(Trong trường hợp cần xin ý kiến Ban giám hiệu theo quy định)


________________________________________________

Lưu ý : Phiếu này do lái xe lưu giữ và nộp cùng với Sổ nhật ký công tác của xe sau mỗi tháng để quản lý
PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG XE CÔNG Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn