Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG DỊCH VỤ XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG..................................                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            --------------------                                          --------------------------
                                                                   ......................., ngày......tháng.....năm...........

PHIẾU ĐỀ NGHỊ
SỬ DỤNG DỊCH VỤ XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC

Kính gửi :      BAN GIÁM HIỆU
PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Họ và tên:................................................................. Chức vụ:...............................................................
Đơn vị công tác:......................................................................................................................................
Đề nghị được sử dụng dịch vụ xe ô tô của Trường với nội dung sau:
Mục đích sử dụng xe:.............................................................................................................................
Số lượng người trong đoàn: ..................................................................................................................  
Thời gian đi công tác: Từ ngày.............................. Đến ngày.............................................................
Địa điểm đi:.............................................................................................................................................
Địa điểm đến: .........................................................................................................................................
Tôi cam kết sẽ thanh toán các chi phí liên quan đến việc sử dụng xe với các định mức cụ thể đã nêu trong Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô trong Trường do Hiệu trưởng Ban hành.
Đề nghị Ban giám hiệu, Phòng Quản trị - Thiết bị xem xét và giải quyết.

                                                                                                Người đề nghị
                                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ý KIẾN CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ-----------------------------------------------------------------------------------------------------
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
(Trong trường hợp cần xin ý kiến Ban giám hiệu theo quy định)
________________________________________________

Lưu ý : Phiếu này do lái xe lưu giữ và nộp cùng với Số nhật ký công tác của xe sau mỗi tháng để quản lý
PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG DỊCH VỤ XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn