Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

GIẤY MƯỢN PHÒNG HỌP, GIẢNG ĐƯỜNG NGOÀI KẾ HỌACH

TRƯỜNG............................................           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG ..........................................                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MƯỢN PHÒNG HỌP, GIẢNG ĐƯỜNG NGOÀI KẾ HỌACH

Họ và tên người đăng ký: ................................................. Mã số SV (nếu là SV): ......................  
Thuộc đơn vị (lớp/chi đoàn/phòng,/khoa/trung tâm…): ...............................................................  
Tên giảng đường, phòng họp đề nghị mượn:.................................................................................
Lý do sử dụng: .............................................................................................................................
Thời gian sử dụng: Từ...... giờ......,ngày...... /....../.............. Đến...... giờ......, ngày....../...... /.........

                                                                        ........................, ngày..... tháng......năm.........                                                                                                      Người mượn phòng 
                                                                                           (Ký và ghi họ tên)
                                                                                           ____________________________________________________________________________
Ý kiến của Phòng Đào tạo/Phòng Quản trị - Thiết bị
(đánh dấu (x) vào dòng thích hợp)
Đồng ý như đề nghị.
Đồng ý cho sử dụng phòng họp/ giảng đường khác là:......................Vì trong thời gian nói trên, phòng đề nghị mượn đã có lịch sử dụng.
Trong thời gian nói trên, tất cả các phòng họp/giảng đường đều đã có lịch sử dụng.
                                                             Lãnh đạo Phòng Đào tạo/Quản trị - Thiết bị
                                                                               (Ký và ghi họ tên)
       
_____________________________________________________________
Lưu ý :
-    Phòng Đào tạo xét duyệt cho sử dụng các giảng đường. Phòng Quản trị - Thiết bị xét cho sử dụng các phòng họp, phòng truyền thống và các khu vực trong khuôn viên Trường.
-    Nộp giấy này cho Tổ bảo vệ để nhân viên bảo vệ mở, đóng cửa phòng họp, giảng đường.
-    Nếu có nhu cầu sử dụng trang thiết bị sẵn có trong phòng, đề nghị làm thủ tục mượn, trả thiết bị tại Bộ phận quản lý Cơ sở vật chất của Phòng Quản trị - Thiết bị như các giờ học bình thường theo quy định.
-    Việc trang trí, sắp xếp lại bàn ghế, gắn thêm thiết bị điện phải theo phương án được Phòng Quản trị - Thiết bị đồng ý. Không dán bất kỳ loại giấy dán hoặc băng keo lên bảng viết, lên tường.

-    Sau khi sử dụng phải sắp xếp lại trang thiết bị như lúc nhận phòng, thực hiện bàn giao phòng lại cho nhân viên trực đúng thời gian đã đăng ký và nhận lại thẻ sinh viên. 
GIẤY MƯỢN PHÒNG HỌP, GIẢNG ĐƯỜNG NGOÀI KẾ HỌACH Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn