Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ĐƠN XIN RÚT TIỀN HỌC PHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ĐƠN XIN RÚT TIỀN HỌC PHÍ

Kính gửi:     -   Ban Giám hiệu;
-         Phòng tài vụ
Trường Đại học .........................

Tôi tên: ..............................................................................     Mã số sinh viên:............................
Ngày sinh: ..................................................................................................................................... .
Nơi sinh: ........................................................................................................................................ .
Là sinh viên lớp: .................................................. (HG                    ) khóa ....... (20    - 20     )
Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung (chính quy) tại Trường..............................................................
Tôi kính đơn này xin được rút lại học phí HK ............................... Năm học: .......................  
Số tiền học phí: ..............................................................................................................................
(Ghi bằng chữ):...............................................................................................................................
Lý do rút học phí:...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Kính chào trân trọng./.
                                                                                                Ngày …… tháng …… năm ……
DUYỆT CỦA PHÒNG TÀI VỤ                                             Người làm đơn
                                                                                                               (Ký, ghi họ tên)

ĐƠN XIN RÚT TIỀN HỌC PHÍ Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn