Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC MANG TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ RA KHỎI KHU VỰC TRƯỜNG

  TRƯỜNG.....................................            Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
                ----------------                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                           -----------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC MANG TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ
 RA KHỎI KHU VỰC TRƯỜNG

Kính gửi :        BAN GIÁM HIỆU
                       PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ
Tôi tên:...................................................................................................................................................
Chức vụ và đơn vị công tác:..................................................................................................................
Đề nghị được mang ra khỏi cổng trường tài sản, trang thiết bị sau:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Lý do:.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Kính đề nghị Ban giám hiệu và Phòng Quản trị - Thiết bị xem xét, chấp thuận.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
                                                            ........................, ngày.......tháng......năm..................

  Ý kiến của BGH                  Lãnh đạo đơn vị        Người đề nghị                Trực bảo vệ 
Hoặc Phòng QT-TB              của người đề nghị                                        (Ký và lưu lại)GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC MANG TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ RA KHỎI KHU VỰC TRƯỜNG Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn