Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ĐƠN ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG..............................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..................., ngày….tháng……năm 20….
BIỂU MẪU
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT
Về việc mượn cơ sở vật chất và các trang thiết bị giảng dạy – học tập ngoài kế hoạch
Họ và tên: ........................................................... .MSSV:................................................................. .
Đơn vị (lớp/chi đoàn/phòng/khoa/trung tâm):..............................................................................
Chức vụ:..............................................................................................................................................

I/. NỘI DUNG CAM KẾT:

1. Sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị đúng công năng và mục đích sử dụng.
2. Nghiêm túc chấp hành Nội quy sử dụng giảng đường, phòng học của nhà trường.
3. Trước khi sử dụng, người sử dụng phải gửi Đơn đề nghị và Cam kết về việc mượn cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy – học tập ngoài kế hoạch được chấp thuận cho bộ phận quản trị - thiết bị tại cơ sở để quản lý hồ sơ, làm thủ tục nhận trang thiết bị.  
4. Sau khi sử dụng, cam kết trả lại nguyên trạng cơ sở vật chất như trước khi mượn, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ bên trong, bên ngoài cơ sở vật chất được cho mượn.  
5. Người sử dụng liên hệ bộ phận quản trị - thiết bị để trả lại tài sản, trang thiết bị đã mượn.
6. Trong trường hợp để xảy ra hư hỏng cơ sở vật chất, mất mát tài sản, trang thiết bị được cho mượn, tổ chức, cá nhân đứng tên trên đơn hoàn toàn chịu trách nhiệm khắc phục/bồi hoàn tài sản, trang thiết bị đã mượn cho nhà trường.
II/. LIỆT KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT - TRANG THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ MƯỢN:

STT

Tên CSVC/
Trang thiết bị

Số lượng

Ngày mượn

Ngày trả
Thời gian mượn
Bắt đầu
Kết thúc
I
TÊN CSVC

1


2


II
TRANG THIẾT BỊ

1


2


III.
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Tôi/Chúng tôi xin chịu trách nhiệm và thực hiện đúng các nội dung đã cam kết nêu trên.
P.Quản trị - Thiết bị
Người viết đơn


ĐƠN ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn