Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ÐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ A – PHÁP VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ÐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
 TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ A – PHÁP VĂN

                             Kính gửi:        Phòng Đào tạo                                       
                                                   Trường...............................

Tôi tên: ...........................................................  MSSV: ...........................................
Ngày sinh: .......................................................  Nơi sinh: ......................................
Ngành học: .....................................................................  Khóa: ............................
Số điện thoại liên hệ: .............................................................................................

Tôi đã hoàn thành các học phần Pháp văn căn bản theo yêu cầu của chương trình đào tạo, nay tôi làm đơn này kính gởi đến Phòng Đào Tạo - Trường .......................... xin được cấp Giấy chứng nhận tương đương trình độ A – Pháp văn.

Lý do:  Bổ sung hồ sơ học tiếp chứng chỉ B - Pháp văn.

Trân trọng kính chào.


                                                                       ..............., ngày........tháng........năm …..
                                                                                           Người viết đơn


                                                                                  
* Ghi chú: Nộp kèm 2 ảnh  3  x  4


ÐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ A – PHÁP VĂN Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn