Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO...........
TRƯỜNG THCS - THPT .....................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--------------------

Text Box: Nơi dán ảnh 3x4                                                                   Số đơn: .......

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6

 NĂM HỌC 20… – 20…


Kính gửi Ban Giám Hiệu trường TRUNG HỌC THCS-THPT ..................................

Em tên là:............................................................................... Nam, Nữ:...............................................
Sinh ngày: ......./......./......Tại (quận, TP):............................... Dân tộc:.................................................
Hiện ngụ tại số:...................... Đường:................... Phường:............................. Quận:.........................
Hộ khẩu thường trú:.............................................................. Điện thoại:.............................................
Họ và tên cha:........................................................................................................................................
Nghề nghiệp:.......................................................................... Điện thoại:.............................................
Họ và tên mẹ:.........................................................................................................................................
Nghề nghiệp:.......................................................................... Điện thoại:.............................................
Đã học lớp 5 tại trường tiểu học............................ Quận/Huyện:...................... TP:..............................
KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…

Điểm kiểm tra cuối năm
Xếp loại cả năm
Học chương trình  tiếng Anh ở tiểu học
Tiếng Việt
Toán
Tổng cộng
Học lực
Hạnh kiểm
Không

Ở trường:     
Ở trung tâm:  

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao…..(từ cấp Quận/Huyện trở lên)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường TRUNG HỌC THCS-THPT................................................
Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội qui nhà trườngChữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)
Họ và tên ................................
Ngày ..... tháng ... năm 20…
Học sinh ký tên
Họ và tên .........................


ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn