Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN

Kính gửi:
- Ban Giám hiệu - Trường................................................
- Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên
- Viện/Khoa/Bộ môn..........................................................

Tên em là:.............................................................................................................................
Sinh ngày:............................................................................................................................
Quê quán:.............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:............................................................................................................
CMTND:...............................................................................................................................
Mã số sinh viên:..................................................................................................................
Hiện là sinh viên lớp:.........................................................................................................
Khoa:....................................................................................................................................
Khoá:.....................................................................................................................................
Em làm đơn này kính mong nhà trường xác nhận cho em hiện là sinh viên của trường        để      
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Em xin chân thành cảm ơn!

..............., ngày.... tháng....năm 20.....
TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG 
CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ &QLSV

(Ký và ghi rõ họ, tên)
XÁC NHẬN CỦA
VIỆN/KHOA/BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ, tên)
NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ, tên)


ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn