Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ – CÔNG CHỨC


 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                               Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
  TRƯỜNG:                                                                                      --------***--------

 MẪU
NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ CÁN BỘ – CÔNG CHỨC
NĂM HỌC 20..... - 20.....
¨      Căn cứ điều 11 Nghị định 71/1998/CP ngày 08 tháng 09 năm 1998 của Chính phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, trường học;
¨      Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04 tháng 12 năm 1998 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị Cán bộ – Công chức trong cơ quan;
¨      Căn cứ Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;
¨      Căn cứ Hướng dẫn 01/HD-TV ngày 02/01/1999 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ - Công chức;
¨      Căn cứ các biên bản góp ý dự thảo Nhiệm vụ năm học 20.... – 20.... đã được Hội nghị Cán bộ – Công chức các tổ  thuộc ............................................................................  thông qua ngày .... tháng .... năm .....;
¨      Sau khi nghe các báo cáo, tham luận góp ý bổ sung, toàn thể Cán bộ–Công chức đơn vị nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị với các nội dung chính như sau:
I. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:
Phát huy những kết quả, thành tích và các kinh nghiệm của năm học 20....-20...., thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tiếp tục phát triển cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung và phương pháp dạy học; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp. Trong năm học 20....-20....đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:
1.  Nhiệm vụ 1:
§    (Ghi các nội dung chính của Nhiệm vụ 1)
§     
2.  Nhiệm vụ 2:
§    (Ghi các nội dung chính của Nhiệm vụ 2)
§     
3.  Nhiệm vụ 3:
§    (Ghi các nội dung chính của Nhiệm vụ 3)
§     
4.  Nhiệm vụ ……….
5.  --------------------
II. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:
A.     Đối với học sinh:
XẾP LOẠI
HỆ
CHỈ TIÊU
HỌC LỰC
HẠNH KIỂM
GIỎI / TỐT
Công lập
Ngoài công lập
………%
………%
………%
KHÁ
Công lập
Ngoài công lập
………%
………%
………%
TRUNG BÌNH
Công lập
Ngoài công lập
………%
………%
………%
YẾU & KÉM
Công lập
Ngoài công lập
………%
………%
………%
¨      Chỉ tiêu lên lớp thẳng:
- Hệ Công lập:                                             .........%
- Hệ ngoài công lập:                                    .........%
¨      Kết qủa học sinh thi đạt yêu cầu Tốt nghiệp________  hoặc thi HK II đề của Sở ở các Tổ bộ môn:     .........%
¨      Chỉ tiêu về Hiệu suất đào tạo:  .........%, trong đó:               
- Khối …..: .........%
- Khối …..: .........%
- Khối …..: .........%
- Khối …..: .........%
- Khối …..: .........%
- Khối …..: .........%
- Khối …..: .........%
B. Đối với Cán bộ – Công chức:
B.1) Công tác Giáo dục tư tưởng chính trị:
¨      Tổ chức nghe thời sự, chính trị, chế độ chính sách:  __ lần / năm
¨      Tổ chức các hoạt động về nguồn, học tập truyền thống:____lần/năm
B.2) Công tác học tập nâng cao trình độ:
¨      Học đạt chuẩn:...................................................................................................................
¨      Học trên chuẩn:..................................................................................................................
¨      Học tin học:........................................................................................................................
¨      Học ngoại ngữ:...................................................................................................................
¨      Chính trị:............................................................................................................................
B.3) Thi đua:
¨      Đơn vị đạt danh hiệu: ................................................................................
¨      Chi Bộ đạt danh hiệu: ...............................................................................
¨      Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu: ................................................................
¨      Đoàn TNCS đạt danh hiệu: .......................................................................
¨      Số tổ  đạt danh hiệu tập thể lao động giỏi:.................................................
¨      Số tổ đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc:...........................................
                   -   Tỉ lệ cá nhân đạt lao động giỏi:...................................................                   
                   -   Số cá nhân đạt danh hiệu giáo viên giỏi - chiến sĩ thi đua:.................
                                    - Cấp Ngành (cấp cơ sở):..........................................                                    
                                    - Cấp thành phố:........................................................                          
- Số Tổ CĐ đạt danh hiệu: ...........................................................................
            - Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc:................................................
            - Tổ Công đoàn vững mạnh:.............................................................
- Số Công đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc:....................................
- Số Cán bộ CĐ đạt danh hiệu cán bộ CĐ  xuất sắc:........................................
B.3) Đời sống:
¨      Các chế độ trợ cấp, phụ cấp:
Duy trì  theo quyết định số ......../QĐ-LT ngày..../..../20….. có hiệu lực kể từ ngày.....đã được Hội nghị liên tịch thông qua và Thủ trưởng ký ban hành qui định về chế độ, chính sách sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi của đơn vị và Quyết định số ....../QĐ- do Thủ  trưởng ký ban hành ngày .... / .... / 20...., có hiệu lực từ  ..../..../20..... về việc điều chỉnh các khoản thưởng của mục
Tiền thưởng:
- Cá nhân đạt tiêu chuẩn cả 2 đợt thi đua trong năm học: được xét công nhận đạt danh hiệu "Lao động giỏi" và được thưởng: .................................................... / người/ Hkỳ
- Cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, “Giáo viên giỏi” cấp Ngành được khen thưởng bổ sung ........................... / người.
- Tập thể đạt tiêu chuẩn cả 2 đợt thi đua học kỳ trong năm học: được xét công nhận đạt danh hiệu “Tập thể Lao động giỏi cấp ..............................................................  và được khen thưởng ................... đồng/người/năm.
- Tập thể đạt danh hiệu “Lao động giỏi cấp Ngành năm học” được khen thưởng bổ sung ......................./ người.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên  đạt tiêu chuẩn thành tích theo “Quy định về tiêu chuẩn danh hiệu Lao động giỏi  sẽ được tôn vinh và khen thưởng (theo Quyết định của Thủ trưởng).
- Chế độ và khen thưởng giáo viên học chuẩn hóa:...................................................
- Chế độ và khen thưởng giáo viên học trên chuẩn:..................................................
- Chế độ và khen thưởng giáo viên hoàn tất chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, chính trị: ......................
...........................................................................................................................................................
¨      Tham quan du lịch: Tổ chức cho toàn thể Cán bộ – Công chức được tham quan du lịch Hè năm 20..... (thời gian - địa điểm - chế độ)
 ¨      Khám sức khoẻ tổng quát và khám phụ khoa nữ  định kỳ: 01 lần/năm học.
B.4) Các chỉ tiêu khác:
¨      Thao giảng: mỗi GV đăng ký .................................... dạy tốt/năm học
¨      Mỗi Giáo viên dự giờ đồng nghiệp: ..........................  /năm học
¨      Kiểm tra chuyên đề giáo viên: ................................... số Giáo viên
¨      Kiểm tra toàn diện giáo viên: 1/3 số Giáo viên/năm học
¨      Mỗi tổ  chọn cử ít nhất ..............  GV đăng ký thao giảng cấp Cụm, Ngành.
¨      Mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp 8, 10 hoặc lớp 11 đôn đốc đảm bảo tỷ lệ học sinh học nghề là ..................... (Nghề đợt 1 + Nghề đợt 2, phối hợp Giáo viên văn hoá + Giáo viên Nghề)
¨      Tham quan hướng nghiệp: .........................  lần/bộ môn.
¨      Hội thảo chuyên đề: ..........................  lần/năm.
¨      Làm đồ dùng dạy học mới, giáo án điện tử: ít nhất .................. / Bộ môn
¨      Số buổi nghỉ có phép trong mỗi học kỳ:
- Đối với Giáo viên           : tối đa .........buổi
- Đối với Công nhân viên : tối đa ........ ngày
¨      Xây dựng Nhà Tình nghĩa: .......căn / năm học
¨      Hiến máu nhân đạo:
¨      Phụng dưỡng Mẹ VNAH
¨      ............................................................................................................................ vv
¨      Đóng góp quỹ “Vì người nghèo” :  theo chỉ tiêu phân bổ của Công đoàn Ngành
¨      Tham gia đầy đủ các chương trình xã hội từ thiện theo kế hoạch của Ngành.
¨     Duy trì tốt mức thưởng và trợ cấp dành cho học sinh giỏi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn như sau:          
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN–CÔNG ĐOÀN VÀ CÁN BỘ–CÔNG CHỨC:
1) Trách nhiệm của Thủ trưởng:
- Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho từng tổ; kiểm tra các bộ phận thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra và giải quyết những phát sinh mới sau Hội nghị Cán bộ – Công chức.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho Cán bộ – Công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách như tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho cán bộ – công chức; Thực hiện công khai tài chính, phúc lợi của đơn vị.
- Tạo điều kiện để Ban Thanh tra Nhân dân của đơn vị hoạt động theo pháp luật và bảo đảm cho Công đoàn thực hiện quyền kiểm tra theo Điều 9 của Luật Công Đoàn và điều 12 Nghị định 133 / HĐBT ngày 20 / 04/ 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) hướng dẫn thi hành Luật Công Đoàn.
- Cùng Ban chấp hành Công đoàn, mỗi học kỳ 1 lần tổ chức kiểm tra, đánh giá kết qủa thực hiện Qui chế dân chủ trong hoạt động và Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức của đơn vị đã nêu trên và định ra những việc tiếp tục thực hiện.
2) Trách nhiệm của Ban Chấp Hành Công Đoàn:
- Phối hợp với chính quyền tổ chức các đợt thi đua, theo dõi phong trào, sơ kết tổng kết kịp thời, vận động toàn thể công đoàn viên hoàn thành tốt công tác được giao.
- Cùng chính quyền tham gia quản lý các hoạt động của đơn vị theo luật Công đoàn, thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đề ra.
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức. Phát hiện và kiến nghị với Thủ trưởng các biện pháp giải quyết để thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị.
- Chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện quyền giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp cùng chính quyền chăm lo cải thiện đời sống cho đội ngũ cán bộ – công chức.
- Định kỳ mỗi học kỳ 1 lần Ban chấp hành cùng với Thủ trưởng kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức và phong trào thi đua, thông báo cho toàn thể cán bộ công chức của đơn vị được biết.
3) Trách nhiệm của Cán bộ – Công chức:
- Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công trên cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng đơn vị phát triển.
- Chấp hành đầy đủ mọi chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước và Nội quy, quy định của đơn vị .
- Có tác phong giao tiếp đúng mực, tinh thần trách nhiệm trong công tác, giữ vững kỷ cương nề nếp, đảm bảo ngày giờ công.
- Nâng cao tính chủ động, tinh thần tự học, tự rèn, giữ gìn và bảo vệ tài sản chung.
- Tích cực phản ánh kịp thời tình hình thực hiện của đơn vị và đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng đúng nơi, đúng lúc.
IV. TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH:
1) Chính quyền và Công đoàn cùng nhau thỏa thuận ký kết Nghị quyết này; có trách nhiệm thi hành những vấn đề đã ghi trên. Nếu do thiếu tinh thần trách nhiệm không thực hiện đầy đủ, phải chịu trách nhiệm trước tập thể Cán bộ – Công chức của đơn vị và cấp trên.
2) Tập thể Cán bộ – Công chức của đơn vị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ bản Nghị quyết này.
3) Thay mặt cho Hội nghị
¨     Về đại diện Chính quyền:....................................................................................................
¨     Về đại diện Công đoàn:.......................................................................................................
¨     Về đại diện CBCC: .................................................................................................... ......         
Cùng ký tên trong bản Nghị quyết này.
4) Nghị quyết này được toàn thể Hội nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày..../..../20…. cho đến khi có Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức mới.
CHỦ TỊCH ĐOÀN
(Ghi rõ họ tên, ký tên)
                    
                           Thủ trưởng:.............................................................                                     
                           Đại diện BCH/CĐ:.................................................
                           Đại diện CB-CC:....................................................


                                                                                      Tp.Hồ Chí Minh, ngày....tháng...năm 20.... 
                                                                  NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ CÁN BỘ – CÔNG CHỨC
    NĂM HỌC 20..... - 20.....
¨      Căn cứ điều 11 Nghị định 71/1998/CP ngày 08 tháng 09 năm 1998 của Chính phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, trường học;
¨      Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04 tháng 12 năm 1998 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị Cán bộ – Công chức trong cơ quan;
¨      Căn cứ Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;
¨      Căn cứ Hướng dẫn 01/HD-TV ngày 02/01/1999 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ - Công chức;
¨      Căn cứ các biên bản góp ý dự thảo Nhiệm vụ năm học 20.... – 20.... đã được Hội nghị Cán bộ – Công chức các tổ  thuộc ............................................................................  thông qua ngày .... tháng .... năm .....;
¨      Sau khi nghe các báo cáo, tham luận góp ý bổ sung, toàn thể Cán bộ–Công chức đơn vị nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị với các nội dung chính như sau:
I. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:
Phát huy những kết quả, thành tích và các kinh nghiệm của năm học 20....-20...., thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tiếp tục phát triển cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung và phương pháp dạy học; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp. Trong năm học 20....-20....đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:
1.  Nhiệm vụ 1:
§    (Ghi các nội dung chính của Nhiệm vụ 1)
§     
2.  Nhiệm vụ 2:
§    (Ghi các nội dung chính của Nhiệm vụ 2)
§     
3.  Nhiệm vụ 3:
§    (Ghi các nội dung chính của Nhiệm vụ 3)
§     
4.  Nhiệm vụ ……….
5.  --------------------
II. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:
A.     Đối với học sinh:
XẾP LOẠI
HỆ
CHỈ TIÊU
HỌC LỰC
HẠNH KIỂM
GIỎI / TỐT
Công lập
Ngoài công lập
………%
………%
………%
KHÁ
Công lập
Ngoài công lập
………%
………%
………%
TRUNG BÌNH
Công lập
Ngoài công lập
………%
………%
………%
YẾU & KÉM
Công lập
Ngoài công lập
………%
………%
………%
¨      Chỉ tiêu lên lớp thẳng:
- Hệ Công lập:                                             .........%
- Hệ ngoài công lập:                                    .........%
¨      Kết qủa học sinh thi đạt yêu cầu Tốt nghiệp________  hoặc thi HK II đề của Sở ở các Tổ bộ môn:     .........%
¨      Chỉ tiêu về Hiệu suất đào tạo:  .........%, trong đó:               
- Khối …..: .........%
- Khối …..: .........%
- Khối …..: .........%
- Khối …..: .........%
- Khối …..: .........%
- Khối …..: .........%
- Khối …..: .........%
B. Đối với Cán bộ – Công chức:
B.1) Công tác Giáo dục tư tưởng chính trị:
¨      Tổ chức nghe thời sự, chính trị, chế độ chính sách:  __ lần / năm
¨      Tổ chức các hoạt động về nguồn, học tập truyền thống:____lần/năm
B.2) Công tác học tập nâng cao trình độ:
¨      Học đạt chuẩn:...................................................................................................................
¨      Học trên chuẩn:..................................................................................................................
¨      Học tin học:........................................................................................................................
¨      Học ngoại ngữ:...................................................................................................................
¨      Chính trị:............................................................................................................................
B.3) Thi đua:
¨      Đơn vị đạt danh hiệu: ................................................................................
¨      Chi Bộ đạt danh hiệu: ...............................................................................
¨      Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu: ................................................................
¨      Đoàn TNCS đạt danh hiệu: .......................................................................
¨      Số tổ  đạt danh hiệu tập thể lao động giỏi:.................................................
¨      Số tổ đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc:...........................................
                   -   Tỉ lệ cá nhân đạt lao động giỏi:...................................................                   
                   -   Số cá nhân đạt danh hiệu giáo viên giỏi - chiến sĩ thi đua:.................
                                    - Cấp Ngành (cấp cơ sở):..........................................                                    
                                    - Cấp thành phố:........................................................                          
- Số Tổ CĐ đạt danh hiệu: ...........................................................................
            - Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc:................................................
            - Tổ Công đoàn vững mạnh:.............................................................
- Số Công đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc:....................................
- Số Cán bộ CĐ đạt danh hiệu cán bộ CĐ  xuất sắc:........................................
B.3) Đời sống:
¨      Các chế độ trợ cấp, phụ cấp:
Duy trì  theo quyết định số ......../QĐ-LT ngày..../..../20….. có hiệu lực kể từ ngày.....đã được Hội nghị liên tịch thông qua và Thủ trưởng ký ban hành qui định về chế độ, chính sách sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi của đơn vị và Quyết định số ....../QĐ- do Thủ  trưởng ký ban hành ngày .... / .... / 20...., có hiệu lực từ  ..../..../20..... về việc điều chỉnh các khoản thưởng của mục
Tiền thưởng:
- Cá nhân đạt tiêu chuẩn cả 2 đợt thi đua trong năm học: được xét công nhận đạt danh hiệu "Lao động giỏi" và được thưởng: .................................................... / người/ Hkỳ
- Cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, “Giáo viên giỏi” cấp Ngành được khen thưởng bổ sung ........................... / người.
- Tập thể đạt tiêu chuẩn cả 2 đợt thi đua học kỳ trong năm học: được xét công nhận đạt danh hiệu “Tập thể Lao động giỏi cấp ..............................................................  và được khen thưởng ................... đồng/người/năm.
- Tập thể đạt danh hiệu “Lao động giỏi cấp Ngành năm học” được khen thưởng bổ sung ......................./ người.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên  đạt tiêu chuẩn thành tích theo “Quy định về tiêu chuẩn danh hiệu Lao động giỏi  sẽ được tôn vinh và khen thưởng (theo Quyết định của Thủ trưởng).
- Chế độ và khen thưởng giáo viên học chuẩn hóa:...................................................
- Chế độ và khen thưởng giáo viên học trên chuẩn:..................................................
- Chế độ và khen thưởng giáo viên hoàn tất chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, chính trị: ......................
...........................................................................................................................................................
¨      Tham quan du lịch: Tổ chức cho toàn thể Cán bộ – Công chức được tham quan du lịch Hè năm 20..... (thời gian - địa điểm - chế độ)
 ¨      Khám sức khoẻ tổng quát và khám phụ khoa nữ  định kỳ: 01 lần/năm học.
B.4) Các chỉ tiêu khác:
¨      Thao giảng: mỗi GV đăng ký .................................... dạy tốt/năm học
¨      Mỗi Giáo viên dự giờ đồng nghiệp: ..........................  /năm học
¨      Kiểm tra chuyên đề giáo viên: ................................... số Giáo viên
¨      Kiểm tra toàn diện giáo viên: 1/3 số Giáo viên/năm học
¨      Mỗi tổ  chọn cử ít nhất ..............  GV đăng ký thao giảng cấp Cụm, Ngành.
¨      Mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp 8, 10 hoặc lớp 11 đôn đốc đảm bảo tỷ lệ học sinh học nghề là ..................... (Nghề đợt 1 + Nghề đợt 2, phối hợp Giáo viên văn hoá + Giáo viên Nghề)
¨      Tham quan hướng nghiệp: .........................  lần/bộ môn.
¨      Hội thảo chuyên đề: ..........................  lần/năm.
¨      Làm đồ dùng dạy học mới, giáo án điện tử: ít nhất .................. / Bộ môn
¨      Số buổi nghỉ có phép trong mỗi học kỳ:
- Đối với Giáo viên           : tối đa .........buổi
- Đối với Công nhân viên : tối đa ........ ngày
¨      Xây dựng Nhà Tình nghĩa: .......căn / năm học
¨      Hiến máu nhân đạo:
¨      Phụng dưỡng Mẹ VNAH
¨      ............................................................................................................................ vv
¨      Đóng góp quỹ “Vì người nghèo” :  theo chỉ tiêu phân bổ của Công đoàn Ngành
¨      Tham gia đầy đủ các chương trình xã hội từ thiện theo kế hoạch của Ngành.
¨     Duy trì tốt mức thưởng và trợ cấp dành cho học sinh giỏi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn như sau:          
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN–CÔNG ĐOÀN VÀ CÁN BỘ–CÔNG CHỨC:
1) Trách nhiệm của Thủ trưởng:
- Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho từng tổ; kiểm tra các bộ phận thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra và giải quyết những phát sinh mới sau Hội nghị Cán bộ – Công chức.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho Cán bộ – Công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách như tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho cán bộ – công chức; Thực hiện công khai tài chính, phúc lợi của đơn vị.
- Tạo điều kiện để Ban Thanh tra Nhân dân của đơn vị hoạt động theo pháp luật và bảo đảm cho Công đoàn thực hiện quyền kiểm tra theo Điều 9 của Luật Công Đoàn và điều 12 Nghị định 133/HĐBT ngày 20 / 04/ 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) hướng dẫn thi hành Luật Công Đoàn.
- Cùng Ban chấp hành Công đoàn, mỗi học kỳ 1 lần tổ chức kiểm tra, đánh giá kết qủa thực hiện Qui chế dân chủ trong hoạt động và Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức của đơn vị đã nêu trên và định ra những việc tiếp tục thực hiện.
2) Trách nhiệm của Ban Chấp Hành Công Đoàn:
- Phối hợp với chính quyền tổ chức các đợt thi đua, theo dõi phong trào, sơ kết tổng kết kịp thời, vận động toàn thể công đoàn viên hoàn thành tốt công tác được giao.
- Cùng chính quyền tham gia quản lý các hoạt động của đơn vị theo luật Công đoàn, thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đề ra.
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức. Phát hiện và kiến nghị với Thủ trưởng các biện pháp giải quyết để thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị.
- Chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện quyền giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp cùng chính quyền chăm lo cải thiện đời sống cho đội ngũ cán bộ – công chức.
- Định kỳ mỗi học kỳ 1 lần Ban chấp hành cùng với Thủ trưởng kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức và phong trào thi đua, thông báo cho toàn thể cán bộ công chức của đơn vị được biết.
3) Trách nhiệm của Cán bộ – Công chức:
- Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công trên cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng đơn vị phát triển.
- Chấp hành đầy đủ mọi chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước và Nội quy, quy định của đơn vị .
- Có tác phong giao tiếp đúng mực, tinh thần trách nhiệm trong công tác, giữ vững kỷ cương nề nếp, đảm bảo ngày giờ công.
- Nâng cao tính chủ động, tinh thần tự học, tự rèn, giữ gìn và bảo vệ tài sản chung.
- Tích cực phản ánh kịp thời tình hình thực hiện của đơn vị và đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng đúng nơi, đúng lúc.
IV. TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH:
1) Chính quyền và Công đoàn cùng nhau thỏa thuận ký kết Nghị quyết này; có trách nhiệm thi hành những vấn đề đã ghi trên. Nếu do thiếu tinh thần trách nhiệm không thực hiện đầy đủ, phải chịu trách nhiệm trước tập thể Cán bộ – Công chức của đơn vị và cấp trên.
2) Tập thể Cán bộ – Công chức của đơn vị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ bản Nghị quyết này.
3) Thay mặt cho Hội nghị
¨     Về đại diện Chính quyền:....................................................................................................
¨     Về đại diện Công đoàn:.......................................................................................................
¨     Về đại diện CBCC: .................................................................................................... ......         
Cùng ký tên trong bản Nghị quyết này.
4) Nghị quyết này được toàn thể Hội nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày..../..../20…. cho đến khi có Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức mới.
CHỦ TỊCH ĐOÀN
(Ghi rõ họ tên, ký tên)
                    
                           Thủ trưởng:.............................................................                                     
                           Đại diện BCH/CĐ:.................................................
                           Đại diện CB-CC:....................................................
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ – CÔNG CHỨC Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn