Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o---------


ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gởi : - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
                             - Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện
 - Phòng Tổ chức - Hành chính
 - Lãnh đạo.................................
 - Lãnh đạo.................................

Họ và tên:.................................................................................................. Nam......Nữ.....
Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................................
Nơi sinh:............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:...........................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:.................................................................................................................
Đơn vị công tác:.................................................................................................................
Văn bằng chuyên môn:......................................................................................................
Giáo viên môn:..................................................................................................................
Năm vào ngành:................................................. Năm bổ nhiệm ngạch:.............................
Chức vụ, công việc đang làm:............................................................................................
Nhiệm sở xin chuyển đến:.................................................................................................
1/.......................................................................................................................
2/.......................................................................................................................
Lý do thuyên chuyển:........................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................                                                                                                               
     Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà trường và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.
      Trân trọng cảm ơn./.                                                                                                                 
                                                                                                  Ngày......tháng.....năm 20…..
Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị                                                           
                                                                                                                           Ký tên
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

....................................................................... 
ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn