Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ........ tháng ....... năm ...........

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi:   - Ban Chủ nhiệm Khoa.............................................
- Giáo viên Chủ nhiệm lớp........................................
- Giáo viên phụ trách môn học..................................

Em tên là:............................................................. Mã số sinh viên:...........................................
Hiện đang học lớp:............................................... Khóa:...........................................................
Hệ đào tạo:........................................................... tại Trường:...................................................
Hôm nay em viết đơn này kính mong quý Thầy (Cô) cho phép em được nghỉ học từ ngày ......./......../ 20........... đến ......./......./ 20.......
Lý do: .......................................................................................................................................
Em xin cam đoan thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với môn học.
Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến GVCN
(Ký và ghi rõ họ tên)


Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú:Sinh viên nộp đơn xin nghỉ học kèm theo các loại giấy tờ như chứng nhận của bệnh viên cấp quận, huyện trở lên (nếu nghỉ vì lý do sức khỏe). Đơn chỉ có giá trị trong ngày sinh viên xin nghỉ học.
ĐƠN XIN NGHỈ HỌC Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn