Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc
------***------

 

 TP Hồ Chí Minh, ngày……tháng…… năm ……


ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi:           - Ban Giám hiệu
                 - Phòng Công tác Chính trị – HSSV  
                 - Giáo viên chủ nhiệm


-       Tôi đứng tên dưới đây:...................................................................................................
-       Hiện cư ngụ tại:..............................................................................................................
-       Sinh năm:.............................. là: Cha         ,  Mẹ         , Người trực tiếp nuôi dưỡng
của HSSV tên:............................................................ Lớp:..........................................................
Nay tôi làm đơn xin phép cho con em tôi được nghỉ học: ………… ngày ( . . ……. . . ),  kể từ ngày ……/……/…… đến hết ngày ……/……/……
-       Lý do: ............................................................................................................................
-       Chứng từ kèm theo: .......................................................................................................
              ........................................................................................................................................

    GVCN                                   Xác nhận của Trưởng lớp                    NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi họ và tên)     (Trong tháng HSSV có nghỉ học bao nhiêu ngày)     (Ký, ghi họ và tên)
 
………………………..  …………………………………………..     ………………………….. ………………………..  …………………………………………..     …………………………..
………………………..  …………………………………………..     …………………………..
………………………..  …………………………………………..     …………………………..
………………………..  …………………………………………..     …………………………..
 
GIÁM HIỆU                              PHÒNG CTCT – HSSV                      Đề xuất của GVQL       Duyệt ………………………………………….. …………………………..
………………………..  …………………………………………..     …………………………..
………………………..  …………………………………………..     …………………………..
………………………..  …………………………………………..     …………………………..

………………………..  …………………………………………..     …………………………..
ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn