Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------
ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học...................................................................
Tên tôi là:...................................................................................................................................
Sinh ngày:...................................................................................................................................
Nơi sinh:.....................................................................................................................................
Trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt tháng ...... năm ........., tôi đăng ký dự thi tại Hội đồng tuyển sinh của Đại học...................................................................................................................................................
+ Số báo danh:.................................................... Phòng thi:.......................................................
+ Chuyên ngành dự thi:..............................................................................................................
+ Môn đề nghị chấm lại (chỉ ghi môn đề nghị chấm lại):
Môn cơ bản:................................................... ;số điểm đã đạt:..................
Môn cơ sở: ..................................................... ; số điểm đã đạt:.................
Môn ngoại ngữ:............................................... ;số điểm đã đạt:..................................., ngày...........tháng...........năm.............
Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn