Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ĐƠN XIN HỌC NGHỀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
..................., ngày......tháng.......năm.......

ĐƠN XIN HỌC NGHỀ


Kính gửi: Tổng Giám Đốc Công Ty...............................................................
Tôi tên: ........................................................... ..............................................................................
Sinh ngày:....................................................... Nơi sinh: .............................................................
Số CMND:...................................... Ngày cấp:................................. Nơi cấp:.............................
Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Dân tộc:.......................................................... Tôn giáo: .............................................................
Trình độ văn hóa: .........................................................................................................................
Họ tên cha: .............................................................. Năm sinh:...................................................
Nghề nghiệp:.................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Họ tên mẹ: ............................................................... Năm sinh:....................................................
Nghề nghiệp:......................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................................
Sau khi tìm hiểu nội dung lớp đào tạo nghề hàn ngắn hạn do công ty tổ chức, tôi làm đơn này kính xin Tổng Giám đốc xem xét cho tôi được đăng ký theo học lớp học nghề trên.
Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của công ty khi được nhập học.

                        Xác nhận của chính quyền                                               Người làm đơn
                                     địa phương
ĐƠN XIN HỌC NGHỀ Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn