Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
 
Họ và tên:.....................................................................................................         Nam,       :Nữ
Sinh ngày:.................................... Dân tộc:................................ Tôn giáo:..................................
Số CMND:...................................... Ngày cấp:............................... Nơi cấp:.................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.................................................................................................................................
Trình độ học vấn:.................................................... Điện thoại liên hệ:......................................
Đối tượng theo Quyết định 1956/QĐ-TTg (Đề nghị đánh dấu vào 1 trong 3 ô trống):
    Người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác.
      Người thuộc hộ cận nghèo.
      Đối tượng lao động nông thôn khác
Tôi chưa được hỗ trợ học nghề theo chính sách của Quyết định 1956; chưa được hỗ trợ học nghề theo các chính sách khác của Nhà nước. Nay tôi làm đơn đăng ký học nghề:.................. do (CSDN):       tổ chức đào tạo tại:......................................
Dự kiến việc làm sau khi học (Đề nghị đánh dấu vào 1 trong 4 ô trống):
      Tự tạo việc làm       Được doanh nghiệp, đơn vị bao tiêu sản phẩm     Được doanh nghiệp, người sử dụng lao động ký hợp đồng lao động       Đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
Nếu được tham gia lớp học, tôi xin chấp hành nội quy lớp học, quy định của cơ sở dạy nghề.
Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nêu có gì không đúng, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.
Xác nhận của UBND cấp xã: …………........
Xác nhận Ông (bà) ………………. có hộ khẩu
thường trú/tạm trú tại xã:………………………..
và thuộc diện đối tượng(1): ……………………
            TM. UBND xã………………………….
                                   
(Ký tên và đóng dấu)
(1) Ghi cụ thể đối tượng của người có đơn đăng ký học nghề.
………., ngày …. tháng … năm 2013.
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)


ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn