Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

GIẤY XÁC NHẬN


 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Họ và tên sinh viên:............................................................................................................

 
Ngày sinh:... /... /............                               Giới tính:    Nam              Nữ            
CMND số: ...............................  ngày cấp ..../..../.......... Nơi cấp: .....................................
Mã trường theo học (mã quy ước trong  tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN): ........................
Tên trường: ..........................................................................................................................
Ngành học:...........................................................................................................................
Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, dạy nghề): .....................................................................
Khoá:................................................. Loại hình đào tạo: ..................................................
Lớp:................................................... Mã SV:......................................................................
Khoa:....................................................................................................................................
Ngày nhập học:..../...../........... Thời gian ra trường (tháng/năm):....../......./.................
(Thời gian học tại trường: ................................ tháng)
- Số tiền học phí hàng tháng:............................ đồng.
        Thuộc diện:
- Không miễn giảm

- Giảm học phí

- Miễn học phí
Thuộc đối tượng:
- Mồ côi

- Không mồ côi
- Trong thời gian theo học tại trường, anh (chị) ...................................... không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.
- Số tài khoản của nhà trường:...........................................................................................
Tại ngân hàng.......................................................................................................................

                                                        ................., ngày .... tháng .... năm 201.....
                                                            TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                            (Ký tên, đóng dấu)

            
GIẤY XÁC NHẬN Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn