Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ĐƠN XIN HOÃN THI HỌC KỲ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ĐƠN XIN HOÃN THI HỌC KỲ

Kính gửi:
- Phòng Đào tạo Trường............................................
- Ban chủ nhiệm khoa................................................
- Giảng viên bộ môn...................................................

             
Em tên là :.................................................................... Ngày sinh:................................................
Lớp chuyên ngành:..................................................... Mã số SV:.................................................
Nay em viết đơn này xin nhà trường cho em được hoãn thi học kỳ học phần.......................             , thuộc học kỳ .... năm học 20.... -  20......
Lý do: ...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Các giấy tờ kèm theo (nếu có):
- .........................................................................................................................................................
- .........................................................................................................................................................
-..........................................................................................................................................................
(Có minh chứng kèm theo)
Cụ thể học phần xin hoãn thi như sau:

TÊN HỌC PHẦN
SỐ TÍN CHỈ
NHÓM
HỌC PHẦN
ĐIỂM GIỮA KỲ
GIỜ/
NGÀY THI
Em xin hứa sẽ tuân theo mọi quy định chung của nhà trường về việc xin hoãn thi cũng như xin thi bổ sung khi có điều kiện.
                 Ý kiến của GVCN                     
 (Ký và ghi rõ họ tên)Ý kiến của giảng viên bộ môn
                    (Ký và ghi rõ họ tên)
............, ngày ........ tháng ....... năm 20…
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


 Ý kiến của BCN khoa
           (Ký và ghi rõ họ tên)


                             Ý kiến của Lãnh đạo Phòng Đào tạo
(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: - Sinh viên phải tự theo dõi lịch thi của những học phần đã xin hoãn thi, đăng ký thi bổ sung kịp thời khi có điều kiện. Nộp đơn xin thi bổ sung tại phòng Đào tạo trước khi thi ít nhất 1 tuần

- Sinh viên phải giữ đơn này, kèm theo các minh chứng cho lý do xin hoãn thi khi nộp đơn xin thi bổ sung  
ĐƠN XIN HOÃN THI HỌC KỲ Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn