Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ĐƠN XIN KHÔNG TÍNH ĐIỂM HỌC PHẦN VÀO ĐIỂM TRUNG BÌNH TÍCH LŨY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN KHÔNG TÍNH ĐIỂM HỌC PHẦN VÀO
ĐIỂM TRUNG BÌNH TÍCH LŨY
Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa............................................
Tôi tên: ..............................................................................     Mã số sinh viên:...............................
Ngày sinh: ..........................................................................................................................................
Nơi sinh:..............................................................................................................................................
Chuyên ngành đào tạo: ...................................................     Khóa: ................................................
Tôi đã tích lũy được................ tín chỉ; Điểm TB tích lũy: ............................................................  
Nay tôi xin không tính điểm học phần vào điểm trung bình tích lũy các học phần sau:
TT
Mã HP
Tên học phần
Tín chỉ
Điểm
Học kỳ
Năm học
1           


2           


3           


4           


5           


Lý do: ..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Rất mong được sự chấp thuận của quý Khoa.
Chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng./.
                                                                                    ……………, ngày...... tháng.....năm 20.......
                                                                                                       Người làm đơn
                                                                                                (chữ ký, ghi rõ họ tên)


 


KHOA DUYỆT
Đồng ý cho sinh viên không tính điểm tích lũy các học phần:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
                                                                                    ..........., ngày.....tháng......năm...........
                                                                                                        TRƯỞNG KHOA


ĐƠN XIN KHÔNG TÍNH ĐIỂM HỌC PHẦN VÀO ĐIỂM TRUNG BÌNH TÍCH LŨY Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn