Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THỰC HIỆN LUẬN VĂN

TRƯỜNG ĐH....................................
PHÒNG QLKH - ĐTSĐH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..................., ngày ….. tháng …… năm 20…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
THAY ĐỔI THỰC HIỆN LUẬN VĂN
   o Điều chỉnh tên đề tài
   o Thay đổi Cán Bộ hướng dẫn
     o Gia hạn thời gian thực hiện LV
Họ tên học viên: ......................................................................... MSHV:...........................................
Ngày sinh:.................................................................................... Nơi sinh:........................................
Chuyên ngành:............................................................................ Khóa:.............................................
Yêu cầu:................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Giải trình lý do: ..................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Phòng QLKH - ĐTSĐH
Khoa quản lý chuyên ngành
Cán Bộ hướng dẫn
Học viên


ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THỰC HIỆN LUẬN VĂN Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn