Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập)
Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông)
Họ và tên (1):.....................................................................................................................
Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):....................................................................
Hiện đang học tại lớp:........................................................................................................
Trường:..............................................................................................................................
Thuộc đối tượng: ...................................................................................... (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49 và Nghị định 74)
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

............., ngày .... tháng ... năm ..........
Người làm đơn (3)
(Ký và ghi rõ họ tên)ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn