Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
 o0o œ

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM - LỚP..............
Năm học.......................

- Giáo viên chủ nhiệm lớp: ....................................................................
- Khai mạc vào hồi: .........giờ, ngày........tháng........năm.......................
- Địa điểm:.............................................................................................
- Chủ tọa: ..............................................................................................
- Thư ký:................................................................................................ .
NỘI DUNG TIẾN HÀNH
I. Ổn định:
1. Ổn định – điểm diện:
- Số phụ huynh có mặt:......................................................................................................................
- Số phụ huynh vắng mặt:..................................................................................................................
2. Tuyên bố lý do:
Được sự đồng ý của BGH Trường..................................... lớp................tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học................ để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.
II. Nội dung:
1. Bầu BCH hội phụ huynh:
1. Bác:.................................................... Chi hội trưởng
2. Bác:.................................................... Chi hội phó
3. Bác:.................................................... Ủy viên
2. Báo cáo tình hình lớp và mỗi học sinh
a) Thuận lợi:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
b) Khó khăn:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. Một số chỉ tiêu và biện pháp:
a) Chỉ tiêu:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
b) Một số biện pháp:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4. Thông qua các khoản thu đầu năm:
- Trả nợ năm trước và mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất năm nay:     
- Chi ngày 20/11 (ngày nhà giáo Việt Nam):    
- Chi ngày lễ, tết                                      
- Quỹ hội cha mẹ:                                                                                                    
- Hoạt động đội:                                                                                            
- Mua quà phát thưởng cho học sinh HK I, HKII:
- Liên hoan, thăm hỏi:                                                                                                
- Mua sắm dụng cụ học tập, vệ sinh lớp:     
- Học tăng buổi:
- Quỹ lớp:                                                                                                  
- Phô tô đề kiểm tra tất cả các môn học cả năm                                          
5. Ý kiến của phụ huynh:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

III. Kết thúc
Cuộc họp kết thúc vào lúc.........giờ...........phút cùng ngày.

Chủ tọa

Thư kí


                                                                   


BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn