Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

BẢN NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

...................................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG..........................
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
Họ và tên:...................................................... Giới tính:................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................
Khóa:............................................................. Ngành:...................................................................
Khoa:.............................................................................................................................................
I. PHẦN TỰ NHẬN XÉT
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
II. NHẬN XÉT CỦA BAN CHỦ NHIỆM KHOA
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.................., ngày........tháng........năm.........

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CT&CTSV
CHỦ NHIỆM KHOA
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)


BẢN NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn